Austin Merrick receives pound By Two bunprotectedny fellows